top of page

מי אנחנו?

ה"אתר המרכזי להפרשת חלה" הנו אתר נגיש ונוח המקשר בין רבניות שעורכות ערבי הפרשת חלה ללא עלות, לבין נשים המעוניינות בערב הפרשת חלה ללא הוצאה כספית וזאת חינם לזיכוי הרבים!

מהי הפרשת חלה ומהם סודותיה?

הסגולות, הברכות הרבות והניסים הרבים שהתרחשו לאחר קיום מצוות הפרשת חלה סופרו ויסופרו לא מעט לאורך השנים. 

אנשים רבים זכו להיוושע ולראות ניסים לאחר קיום מצוות הפרשת חלה.

מצוות הפרשת חלה היא סגולה לזיווג הגון,לשלום בית,לפרנסה טובה, לבריאות איתנה, לשמירה בלידה וללידה קלה,להצלחה ולכל הישועות.

מלבד הסגולות הרבות של הפרשת חלה, גם השכר על עצם קיומה הוא עצום.

המצווה שומרת ומגִנה עלינו ועל הסובבים אותנו מכל רע והיא מזכה אותנו בשפע ברכות ממרום!

בזכות הפרשת חלה נזכה לבריאות הגוף והנפש !

בזכות הפרשת חלה נזכה להגנה ושמירה !

בזכות הפרשת חלה נזכה ללידה קלה ושמירה בלידה !

הפרשת חלה - סגולה למניעת צרות !

הפרשת חלה-סגולה להיפקד בפרי בטן !

הפרשת חלה- סגולה לכל הישועות!

bottom of page